subject
Mathematics, 22.07.2021 08:00 lerasteidl

Trọng lượng sản phẩm do một máy sản xuất tự động là biến ngẫu nhiên X (tính theo gam) có phân phối chuẩn X ∼ N(450; 9). Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu trọng lượng của nó sai lệch so với trọng lượng trung bình không quá 1 gam. Tính tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Biết Φ0(0, 11) = 0, 0438; Φ0(0, 33) = 0, 1293; Φ0(+∞) = 0, 5

ansver
Answers: 1

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 21.06.2019 15:30
You have 6 dollars +12 pennies +to quarters + 4 dimes=2 nickels how much do you have
Answers: 1
question
Mathematics, 21.06.2019 17:30
What is the greater volume 72 quarts or 23 gallons
Answers: 1
question
Mathematics, 21.06.2019 20:00
Given: ∆mop p∆mop =12+4 3 m∠p = 90°, m∠m = 60° find: mp, mo
Answers: 1
question
Mathematics, 22.06.2019 01:00
Find the center of the circle that can be circumscribed about efg with e(4,4) f(4,2) g(8,2)
Answers: 1
You know the right answer?
Trọng lượng sản phẩm do một máy sản xuất tự động là biến ngẫu nhiên X (tính theo gam) có phân phối c...
Questions
question
Mathematics, 20.11.2019 18:31
question
Biology, 20.11.2019 18:31
Questions on the website: 13561420