subject
English, 29.07.2021 14:00 dmoore6859

Tìm các cụm chủ-vị mở rộng trong các ví dụ dưới đây và cho biết các cụm chủ-vị đó mở rộng cho thành phần nào trong câu/trong cụm từ?
a) Oan-đi-xnây từng bị toàn soạn sa thải vì thiếu ý tưởng.
b) Chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trước của hang. (Tô Hoài)
c) Dế Choắt là cái tên tôi đã đặt một cách chế giễu và trịnh thượng. (Tô Hoài)
d) Tôi chỉ thấy người trong sách đi lại, nói chuyện với nhau thôi.
e) Khi tôi đã đi ngủ rồi, bác lao công vẫn đang quét rác trên đường phố

ansver
Answers: 2

Another question on English

question
English, 21.06.2019 17:50
According to eric shlosser’s introduction to fast food nation what is his book primarily about?
Answers: 1
question
English, 21.06.2019 20:00
It is very important to promote self esteem in young children
Answers: 1
question
English, 21.06.2019 21:00
Write a précis of "from 'on the duty of civil disobedience'" paragraph 1 by henry david thoreau.
Answers: 3
question
English, 21.06.2019 22:30
How does a wilted rose represent/symbolizes dark romanticism
Answers: 1
You know the right answer?
Tìm các cụm chủ-vị mở rộng trong các ví dụ dưới đây và cho biết các cụm chủ-vị đó mở rộng cho thành...
Questions
question
Mathematics, 21.10.2020 19:01
question
Mathematics, 21.10.2020 19:01
Questions on the website: 13722356