subject
Mathematics, 22.07.2021 07:50 jfernald5658

Với các phương án kinh doanh kèm theo các khoản thu nhập sau thuế dưới dây, hãy giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án hiệu quả nhất về mặt kinh tế: - Phương án 1: Nhận được 1 lần sau 10 năm với số tiền là 9500 trđ
-Phương án 2: mỗi năm nhận được 1 khoản tiền là 600trđ trong vòng 10 năm
-Phương án 3: 4 năm đầu mỗi năm 500trđ, 6 năm cuối mỗi năm 700trđ
- Phương án 4: năm đầu tiên nhận được 525trđ, 9 năm kế tiếp mỗi năm tăng 20trđ
- Phương án 5: năm đầu tiên nhân được 1150trđ, 9 năm tiếp theo mỗi năm giảm 20%
- Phương án 6: năm đầu tiên nhận được 400trđ , 9 năm tiếp theo mỗi năm tăng 10%
Cho biết lãi suất đầu tư là 10%/năm

ansver
Answers: 1

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 21.06.2019 21:30
Write 5(6x+4)-2(5x-2) in the form a(bx+c) where a,b and c integers and a> 1
Answers: 2
question
Mathematics, 21.06.2019 23:30
Tatiana wants to give friendship bracelets to her 32 classmates. she already has 5 bracelets, and she can buy more bracelets in packages of 4. write an inequality to determine the number of packages, p, tatiana could buy to have enough bracelets.
Answers: 1
question
Mathematics, 22.06.2019 02:00
Which intervals show f(x) decreasing
Answers: 3
question
Mathematics, 22.06.2019 03:00
The formula for finding volume of a cone 1/3pi x r^2h. the volume of a cone is 300 cm^3 and the height of the cone is 10 what is the approximate radius of the cone
Answers: 1
You know the right answer?
Với các phương án kinh doanh kèm theo các khoản thu nhập sau thuế dưới dây, hãy giúp doanh nghiệp lự...
Questions
question
Mathematics, 30.03.2021 23:00
question
Mathematics, 30.03.2021 23:00
question
Mathematics, 30.03.2021 23:00
question
Mathematics, 30.03.2021 23:00
question
Health, 30.03.2021 23:00
Questions on the website: 13561259